Taalcursussen Nederlands

Language Best - Taalcursussen Nederlands - Den Haag / Leidschenveen

 

ELBEST - Algemene voorwaarden

 • Alle aan- of afmeldingen dienen via de administratie van Elbest plaats te vinden. Voor aanmelding gebruikt u het (digitale of papieren) inschrijfformulier van Elbest. Pas na ontvangst van het formulier is de inschrijving geldig en ontvangt u daarvan een bevestiging.
 • Indien een cursus meer inschrijvingen heeft dan er plaatsen zijn, dan is de datum van inschrijving bepalend voor plaatsing, mits u tijdig aan uw betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Als er plaats is in de cursus ontvangt u na inschrijving een factuur per e-mail. Het gefactureerde bedrag dient binnen de daarin vermelde termijn betaald te zijn. Pas na betaling van de factuur is de inschrijving definitief. Mocht de cursus vol zijn dan neemt Elbest eerst contact met u op.
 • Studie- en materiaalkosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Cursisten kunnen bij inschrijving aangeven of ze het cursusmateriaal via Elbest willen bestellen. In dat geval zullen de meerkosten daarvoor eveneens in de factuur worden opgenomen.
 • Na inschrijving via internet heeft u een bedenktermijn van 7 dagen, waarbinnen u kosteloos kunt annuleren. Mocht u binnen die tijd al betaald hebben dan stort Elbest het gehele bedrag weer terug.
 • Indien u zich na de bedenktermijn van 7 dagen wilt afmelden dan dient u dat schriftelijk en met opgaaf van reden te doen. U kunt hiervoor het digitale contactformulier gebruiken.
 • Eventuele restitutie vindt alleen plaats indien u zich tenminste 5 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk heeft afgemeld, maar dan wel onder aftrek van €15,00 administratiekosten.
 • Na 5 dagen voor de aanvang van de cursus vindt er in principe geen restitutie plaats, tenzij Elbest vanuit coulance overwegingen anders besluit. Elbest zal dan tezamen met u naar een oplossing zoeken, waaronder het volgen van een cursus op een ander tijdstip.
 • Elbest behoudt zich te allen tijde het recht voor een cursus niet te laten doorgaan indien er onvoldoende deelnemers zijn (minder dan 4). Wanneer een cursus niet doorgaat, wordt het cursusgeld binnen 14 dagen gerestitueerd.
 • Indien u gedurende meerdere weken lessen moet missen wegens ziekte, en daardoor de cursus module niet kunt afmaken, zal in onderling overleg naar een oplossing gezocht worden opdat u de gemiste lessen op een ander moment kunt inhalen.
 • Indien u privélessen bij Elbest volgt en een afspraak wilt verzetten of annuleren, dient u dat minimaal 24 uur voor deze afspraak schriftelijk aan de administratie van Elbest te melden. Brengt u de administratie niet tijdig op de hoogte, dan bent u verplicht te betalen voor de privéles.
 • Bij ziekte van de docent wordt er zo mogelijk een vervanger gezocht. Indien dat niet meer mogelijk is zal de les worden ingehaald op een datum die in overleg met de cursisten wordt vastgesteld.
 • Voor alle maatwerk, waaronder privelessen en in-company trainingen, wordt eerst een offerte per e-mail verstuurd. Een offerte is in principe tot 30 dagen na verzending geldig, tenzij in die offerte een andere termijn genoemd wordt. Bij het verstrijken van die termijn vervalt de geldigheid van de offerte.
 • Onze cursusprijzen zijn inclusief BTW.
 • Certificaat. U ontvangt na afloop van de cursus een certificaat met uw behaalde niveau. Hiervoor hanteren wij het gestandaardiseerde Europees Referentie Kader (ERK). Hiermee kunt u ook eenvoudig aansluiting vinden tussen verschillende instituten.
 • Elbest heeft zich aangemeld voor registratie Kort Beroeps Onderwijs. Daarom hanteren wij de kwaliteitskriteria die deze instantie aanhoudt om in aanmerking te komen voor registratie.
 • De directie van Elbest acht zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, die door welke oorzaak dan ook ontstaan zijn tijdens activiteiten die van Elbest uitgaan.
 • Vakantiedata staan vermeld op de cursus agenda.
 • Heeft u een klacht, dan heeft Elbest een klachtenreglement.


Klachtenprocedure.

 • Mocht u een klacht hebben over een van onze cursussen of over Elbest dan zullen we altijd proberen gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Maak daarom in eerste instantie uw klacht altijd kenbaar bij de docent.
 • Met uw klacht gaan we altijd serieus om en zullen die vertrouwelijk behandelen. We registreren ze daarom ook, en bewaren ze zelfs voor de duur van 1 jaar in uw dossier. Indien gewenst kunt u daar een afschrift van krijgen.
 • Mocht u zich ondanks dat toch niet gehoord voelen, maak dan in tweede instantie uw klacht altijd schriftelijk bekend bij de administratie van Elbest. U kunt daarvoor het digitale contactformulier gebruiken.
 • Elbest heeft vervolgens 4 weken de tijd om op uw klacht te reageren en samen met u tot een oplossing te komen.
 • Mocht u daarna nog steeds van mening zijn dat uw klacht onvoldoende is behandeld, dan kunt u de klacht voorleggen aan de geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen. Daar zijn overigens wel kosten aan verbonden zoals te lezen is op hun website.
 • De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Indien uw klacht gegrond wordt verklaard, zal Elbest de kosten betalen van de beroepsprocedure en eventuele kosten die voortvloeien uit de uitspraak van de klachtencommissie.(Valideer HTML en CSS)

Language Best - Taalcursussen Nederlands - Den Haag / Leidschenveen